Usunąć ten komentarz?

Test: Zarządzanie finansami

Opis testu:
Uniwersytwt Wrocławski- egzamin II rok II stopnia, zarządzanie finansami
Liczba pytań:
157
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
371 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
72%
Autor:
magdalena92
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Zarządzanie finansami

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni „bezosobowym”.NieZgłoś błąd
 2. W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalnośćNieZgłoś błąd
 3. W WZA osobą najważniejszą jest DyrektorNieZgłoś błąd
 4. Skarbnik zajmuje się rachunkowością finansowąNieZgłoś błąd
 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowegoTakZgłoś błąd
 6. Treasuring odpowiada za maksymalizację Cash FlowsTakZgłoś błąd
 7. Odpowiedzialność finansowa to pomnażanie kapitałuNieZgłoś błąd
 8. Celem sprzedaży instrumentu finansowego jest poprawa płynnościNieZgłoś błąd
 9. Stopa zwrotu jest jednocześnie kosztem kapitałuTakZgłoś błąd
 10. Przejawem odpowiedzialności finansowej jest księgowa stopa zwrotuTakZgłoś błąd
 11. Księgowa stopa zwrotu jest miernikiem statycznymTakZgłoś błąd
 12. Przejawem odpowiedzialności finansowej jest finansowa stopa zwrotuNieZgłoś błąd
 13. W finansowej stopie zwrotu mamy do czynienia z wewnętrzną stopą zwrotu.TakZgłoś błąd
 14. W ekonomicznej stopie zwrotu uwzględnia się amortyzacjęTakZgłoś błąd
 15. W ekonomicznej stopie zwrotu koszt kapitału nie musi równać się deprecjacji kapitału.NieZgłoś błąd
 16. W stopie zwrotu brutto rolę kluczową pełni zyskNieZgłoś błąd
 17. Stopa zwrotu, stopa odsetkowa oraz stopa wzrostu są synonimamiNieZgłoś błąd
 18. Stopa zmiany jest miernikiem dynamicznymTakZgłoś błąd
 19. Liczbowo stopa odsetkowa i stopa wzrostu prowadzą do identycznych wynikówNieZgłoś błąd
 20. Porównywanie stopy odsetkowej ze stopą wzrostu jest pozbawione sensuTakZgłoś błąd
 21. W porównaniu z obligacjami, akcje są bardziej ryzykowne dla firmyNieZgłoś błąd
 22. Spekulację należy kojarzyć z oczekiwaniamiTakZgłoś błąd
 23. Spekulacja tłumi wahania cen na giełdzieNieZgłoś błąd
 24. Arbitraż polega na uzgadnianiu warunków kontraktuNieZgłoś błąd
 25. Asekurację finansową należy utożsamiać z ubezpieczeniem (insuranceNieZgłoś błąd
 26. W wypadku asekuracji sprzedający staje się kupującymTakZgłoś błąd
 27. Asekuracja to spekulacja pozbawiona oczekiwańNieZgłoś błąd
 28. W opcji kupna występuje przymus sprzedażyTakZgłoś błąd
 29. Spekulacja zwykła od spekulacji opcjami różni się instrumentem finansowym.TakZgłoś błąd
 30. Warrant jest rodzajem obligacjiNieZgłoś błąd
 31. Opcji nie wykonuje się gdy cena zakontraktowana równa się cenie rynkowej.NieZgłoś błąd
 32. . Synonimem grupy kapitałowej jest konglomeratNieZgłoś błąd
 33. Synonimem kombinatu jest koncernTakZgłoś błąd
 34. Wizja jest częścią składową misji firmyNieZgłoś błąd
 35. Spirala finansowa bazuje na niedoskonałościach systemu bankowegoTakZgłoś błąd
 36. Wpływy i wydatki pieniężne należy kojarzyć z wiarygodnością finansową.TakZgłoś błąd
 37. Nie każdy wydatek jest kosztemTakZgłoś błąd
 38. Kapitał pracujący netto jest różnicą między zobowiązaniami i majątkiem firmy.NieZgłoś błąd
 39. Przejawem zasady pojedynczego obrachunku jest czek bankowyTakZgłoś błąd
 40. Debet jest synonimem kredytuNieZgłoś błąd
 41. Bilans próbny musi być sporządzany na dzień ostatni roku kalendarzowegoNieZgłoś błąd
 42. Kredyt w bilansie można utożsamiać z bogactwem firmyNieZgłoś błąd
 43. Stan kapitału własnego firmy można przypisywać okresowiNieZgłoś błąd
 44. Wynik finansowy jest różnicą między przychodami i kosztami finansowymi.TakZgłoś błąd
 45. Bilans porównawczy może uwzględniać stany kwartalneTakZgłoś błąd
 46. Rachunek wyników ma charakter kumulacyjnyTakZgłoś błąd
 47. Przychody i koszty powinny być mierzone w PLNNieZgłoś błąd
 48. Przychody i koszty są przykładami przepływówTakZgłoś błąd
 49. Zysk nie powinien pojawiać się w bilansieNieZgłoś błąd
 50. EBIT to suma zysku operacyjnego i przychodów finansowychTakZgłoś błąd
 51. EBIT nie jest kwotą pieniężnąTakZgłoś błąd
 52. Dodawanie przepływów jest w zasadzie niedopuszczalneTakZgłoś błąd
 53. Przeciętny kurs walutowy jest średnią arytmetyczną kursów rynkowych.NieZgłoś błąd
 54. Operat szacunkowy dotyczy wyceny firmyNieZgłoś błąd
 55. Sprawozdanie z Cash Flow zawsze wynika z metody bezpośredniejNieZgłoś błąd
 56. Przepływy pieniężne netto informują o stanie gotówki w firmieNieZgłoś błąd
 57. Stan końcowy gotówki zależy wyłącznie od stanu przepływów pieniężnych.TakZgłoś błąd
 58. Przy podejmowaniu decyzji finansowych bilanse są mało użyteczneTakZgłoś błąd
 59. Bilans płatniczy jest sprawozdaniem obligatoryjnymNieZgłoś błąd
 60. Procedura parametryczna jest synonimem metody bezpośredniejNieZgłoś błąd
 61. Wersja najprostsza kalkulacji Cash Flows to suma zysku netto i amortyzacji.TakZgłoś błąd
 62. Free Cash Flows to zwykły Cash Flows uzupełniony wielkością kapitału pracującego.TakZgłoś błąd
 63. Przy ocenie projektu koszty są utożsamiane z oszczędnościamiTakZgłoś błąd
 64. Przy ocenie projektu koszt jest kwotą pieniężnąNieZgłoś błąd
 65. Bilanse płatnicze projektu nie deformują NPV.NieZgłoś błąd
 66. Bilanse płatnicze są wizualnie mało przydatneNieZgłoś błąd
 67. Środki pieniężne z aktywów to suma środków pieniężnych wierzycieli i środków pieniężnych akcjonariuszyTakZgłoś błąd
 68. W analizach finansowych uwzględnia się: przepływy pieniężne; bilans; oraz rachunek wynikówNieZgłoś błąd
 69. Wskaźniki sprawności mierzą zdolność firmy do spłaty zadłużeniaNieZgłoś błąd
 70. Rentowność jest poprawnym miernikiem kondycji firmyNieZgłoś błąd
 71. Dźwignia kapitałowa jest ilorazem pasywów względem kapitału własnegoTakZgłoś błąd
 72. Jeśli ROAA > ROAB, to firma A jest lepsza od firmy BNieZgłoś błąd
 73. Druga wersja schematu duPonta opisuje dekompozycję ROANieZgłoś błąd
 74. Dźwignia kapitałowa może służyć do oceny pionu finansowego firmyTakZgłoś błąd
 75. Czynniki duPonta są porównywalne między sobą.NieZgłoś błąd
 76. RoR to rentowność przychodówTakZgłoś błąd
 77. Rentowność przychodów pozwala na rozwinięcie drzewka duPontaTakZgłoś błąd
 78. W niepoprawnej wersji stopy wzrostu zrównoważonego pomija się zysk nettoNieZgłoś błąd
 79. Stopę wzrostu zrównoważonego porównuje się ze stopą wzrostu przychodówTakZgłoś błąd
 80. Gdy stopa wzrostu przychodów jest mniejsza od stopy wzrostu zrównoważonego to należy oczekiwać nadwyżki gotówkiTakZgłoś błąd
 81. Gdy stopa wzrostu przychodów jest większa od stopy wzrostu zrównoważonego to należy oczekiwać niedostatku gotówkiTakZgłoś błąd
 82. W ROE brakuje informacji o ryzykuTakZgłoś błąd
 83. Rentowność przychodów odzwierciedla strategię cenową firmy.TakZgłoś błąd
 84. Dużej rotacji aktywów zwykle towarzyszy niska rentowność przychodówTakZgłoś błąd
 85. W firmach handlowych rotacja aktywów jest zwykle niskaNieZgłoś błąd
 86. Wskaźnik ROE jest stopą wzrostu.TakZgłoś błąd
 87. Wskaźniki sprawności informują o szybkościach obrotu kapitałem własnym.NieZgłoś błąd
 88. Efektywność może być utożsamiana ze sprawnościąTakZgłoś błąd
 89. Rozwinięciem zyskowności są marżeTakZgłoś błąd
 90. Wskaźniki krotności pokrycia dotyczą wypłacalnościTakZgłoś błąd
 91. Wskaźniki krotności pomijają EBIT.NieZgłoś błąd
 92. Sprawozdanie z Cash Flow nie jest dokumentem pierwotnym, lecz wtórnym.TakZgłoś błąd
 93. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over).NieZgłoś błąd
 94. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa.NieZgłoś błąd
 95. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu kapitału własnego względem zysku nettoTakZgłoś błąd
 96. Gdy wzrost rzeczywisty przewyższa wzrost zrównoważony to należy unikać emisji nowych akcjiNieZgłoś błąd
 97. Wzrost nadmierny może doprowadzić do upadłości firmyTakZgłoś błąd
 98. Redukcja w wypłatach dywidend nie wpływa na skutki wzrostu nadmiernego.NieZgłoś błąd
 99. Restrukturyzacja jest sposobem na usunięcie skutków wzrostu nadmiernego.TakZgłoś błąd
 100. Restrukturyzacja jest przeciwieństwem strategii konglomeratowejTakZgłoś błąd
 101. Przypadkiem usług zleconych jest franczyzaTakZgłoś błąd
 102. Podnoszenie cen nie likwiduje wzrostu nadmiernegoNieZgłoś błąd
 103. „Dojną krową” jest firma z nadmiarem gotówkiTakZgłoś błąd
 104. Niedostateczny wzrost rzeczywisty skutkuje niedostatkiem środków pieniężnych.NieZgłoś błąd
 105. Konserwatywna polityka finansowa chroni zasoby pieniężne firmynie wiemZgłoś błąd
 106. „Koniem trojańskim” jest firma zajmująca się wrogimi przejęciamiNieZgłoś błąd
 107. Zwracając kapitał akcjonariuszom firma przyznaje się do wzrostu niedostatecznego.TakZgłoś błąd
 108. Wzrost firmy można kupić poprzez joint-ventureTakZgłoś błąd
 109. Inflacja nie wpływa na stopę realnego wzrostu zrównoważonegoNieZgłoś błąd
 110. Sposobem na przejęcie firmy jest wykup pakietu kontrolnego akcjiTakZgłoś błąd
 111. Nadmiar środków pieniężnych skutkuje spadkiem ceny rynkowej akcji.TakZgłoś błąd
 112. Firmy z niedostatecznym wzrostem rzeczywistym cierpią na brak środków pieniężnychNieZgłoś błąd
 113. Planowanie finansowe jest częścią analizy finansowejTakZgłoś błąd
 114. Sprawozdanie pro forma nie jest dokumentem obligatoryjnym.nie wiemZgłoś błąd
 115. W modelu planowania finansowego uwzględnia się prognozę wzrostu zrównoważonegoTakZgłoś błąd
 116. W metodzie uproszczonej planowania finansowego wielkością inicjującą jest prognoza przychodów ze sprzedażyTakZgłoś błąd
 117. W metodzie udziałów procentowych planowania finansowego zamiast wartości uwzględnia się stopy wzrostuTakZgłoś błąd
 118. Celem planowania finansowego jest określenie zapotrzebowania na kapitały własneNieZgłoś błąd
 119. W metodzie parametrycznej planowania finansowego podstawę stanowi równanie wzrostuTakZgłoś błąd
 120. Free Cash Flow jest różnicą między dopływem gotówki i wydatkami na inwestycje.nie wiemZgłoś błąd
 121. Elastyczność powinna być kojarzona z cross ratio.nie wiemZgłoś błąd
 122. W metodzie wzrostu zrównoważonego planowania finansowego przychody wynikają ze strategii rozwoju firmyTakZgłoś błąd
 123. W planowaniu metodą wzrostu zrównoważonego celem jest określenie zapotrzebowania na dodatkowe funduszenie wiemZgłoś błąd
 124. Free Cash Flows nie zależą od przyrostu w wydatkach operacyjnychnie wiemZgłoś błąd
 125. Elastyczność jest miernikiem nachylenia krzywejnie wiemZgłoś błąd
 126. Elastyczność to iloraz ilorazówNieZgłoś błąd
 127. W planowaniu metodą wzrostu zrównoważonego początek kalkulacji stanowią przychody ze sprzedażyTakZgłoś błąd
 128. Podstawowe rodzaje obietnic składanych przez firmę to akcje oraz obligacje.TakZgłoś błąd
 129. Aktywa finansowe to zagwarantowanie wpływów pieniężnych w przyszłości.TakZgłoś błąd
 130. Posiadane 25% kapitału akcyjnego firmy zapewnia władzę nad firmąTakZgłoś błąd
 131. Wartość firmy to iloczyn ceny akcji oraz liczby akcjiTakZgłoś błąd
 132. System akcjonariatu w Polsce jest podobny do niemieckiegoNieZgłoś błąd
 133. Obligacja nie jest dowodem wierzytelności.NieZgłoś błąd
 134. Podstawę handlu obligacjami stanowią ich wartości nominalnenie wiemZgłoś błąd
 135. Dźwignia finansowa jest synonimem dźwigni kapitałowej.NieZgłoś błąd
 136. Dźwignia finansowa to iloraz kapitału obcego względem kapitału własnego.TakZgłoś błąd
 137. ROIC to rentowność zainwestowanego kapitałunie wiemZgłoś błąd
 138. ROE nie zależy od ROICNieZgłoś błąd
 139. Przejawem ryzyka jest wpływ dźwigni finansowej na ROETakZgłoś błąd
 140. Jeśli ROIC jest większe od kosztu kapitału to należy preferować emisję akcji.NieZgłoś błąd
 141. Jeśli ROIC jest mniejsze od kosztu kapitału to należy preferować emisję obligacji.NieZgłoś błąd
 142. EPS to dochód na jedną akcjęTakZgłoś błąd
 143. Wskaźniki pokrycia finansowego są powiązane z płatniczymi zobowiązaniami.TakZgłoś błąd
 144. Na wykazie zobowiązań płatniczych powinny wystąpić odsetki do zapłaceniaTakZgłoś błąd
 145. Na wykazie zobowiązań płatniczych nie należy uwzględniać dywidend uprzywilejowanychNieZgłoś błąd
 146. Odsetki do zapłacenia są ważniejsze od dywidend zwykłychTakZgłoś błąd
 147. Wskaźniki pokrycia finansowego nie informują o ryzyku finansowymNieZgłoś błąd
 148. Odsetki są płacone po opodatkowaniuNieZgłoś błąd
 149. Dywidenda zwykła to wynagrodzenie dla akcjonariuszaTakZgłoś błąd
 150. Wskaźniki pokrycia finansowego mogą być traktowane jako wskaźniki ostrzegania.TakZgłoś błąd
 151. EBIT to dochód po opodatkowaniu i zapłatą odsetekNieZgłoś błąd
 152. Stopa zwrotu pomija efekt pomnażania kapitałuNieZgłoś błąd
 153. W równaniu wewnętrznej stopy zwrotu koszt kapitału jest wielkością nieznaną.TakZgłoś błąd
 154. Akcja nie jest zobowiązaniem płatniczymTakZgłoś błąd
 155. Ryzyko można mierzyć za pomocą odchylenia standardowegoTakZgłoś błąd
 156. Stopa zwrotu dotyczy wyłącznie okresu rocznegoNieZgłoś błąd
 157. Drzewko decyzyjne pozwala określić ryzyko finansowe.TakZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.