Usunąć ten komentarz?

Test: Prawo Karne

Opis testu:
.
Liczba pytań:
49
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
9 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
86%
Autor:
Jopeek
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Prawo Karne

 1. Zgodnie z kodeksem karnym, kto dopuszcza się czynu zabronionego w nieświadomości jego bezprawności: Nie popełnia przestępstwa, o ile taka nieświadomoZgłoś błąd
 2. Kara łączna ograniczenia wolności nie może przekroczyć:2 latZgłoś błąd
 3. Pomocnictwo:Może polegać na zaniechaniuZgłoś błąd
 4. Nie można wykonać kary 6 lat pozbawienia wolności, jeśli od uprawomocnienia wyroku upłynęło:30 latZgłoś błąd
 5. Ekces Intensywny:Wiąże się z tym, że sposób obrony był niewspółmierZgłoś błąd
 6. Środkiem probacyjnym jest:Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszZgłoś błąd
 7. Nullum crimen nulla poena sine lege certa oznacza:Zakaz analogii i wykładni rozszerzającejZgłoś błąd
 8. Nie jest możliwe usiłowanie czynów zabronionych:NieumyślnychZgłoś błąd
 9. Jeżeli obywatel polski popełni przestępstwo w kraju nie podlegającym żadnej władzy państwowej, wówczas:Podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy bez Zgłoś błąd
 10. W przypadku usiłowania nieudolnego:Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,Zgłoś błąd
 11. Do źródeł prawa karnego zalicza się:Konstytucję RPZgłoś błąd
 12. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym to środek: ZabezpieczającyZgłoś błąd
 13. Nieletni wg KK to osoba, która nie ukończyła:17 latZgłoś błąd
 14. Nie stanowi okoliczności wyłączającej bezprawność:Stan wyższej konieczności, gdy dobro poświęcone maZgłoś błąd
 15. Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej i najdłużej 3 miesiące i 15 latZgłoś błąd
 16. Nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne, wymierzona w ramach ograniczenia wolności, jest wykonywana w wymiarze: 20-40 godzin w stosunku tygodniowymZgłoś błąd
 17. Polską ustawę karną stosuje się:Do cudzoziemca, który popełnił czyn zabroniony zagZgłoś błąd
 18. Przedawnienie zbrodni zabójstwa następuje:Po 30 latachZgłoś błąd
 19. Jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy popełnia w tym czasie przestępstwo:Obligatoryjnie podejmie postępowanie karneZgłoś błąd
 20. Do elementów strony przedmiotowej przestępstwa nie zalicza się:Przeżyć psychicznych towarzyszących zachowaniu sprZgłoś błąd
 21. Pozorny zbieg przestępstw nie obejmuje:Ciągu przestępstwZgłoś błąd
 22. Czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat jest:WystępkiemZgłoś błąd
 23. Niebezpieczeństwo uzasadniające stan wyższej konieczności musi być:BezpośrednieZgłoś błąd
 24. Nadzwyczajne złagodzenie kary można zastosować w przypadku:Żadnego z powyższychZgłoś błąd
 25. Jeżeli ustawa milczy na temat strony podmiotowej występku w trybie podstawowym, oznacza to, że może on być popełniony:Tylko umyślnieZgłoś błąd
 26. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli:Nie można przypisać mu winy w trakcie czynu (nulluZgłoś błąd
 27. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega:Tylko ten, na kim ciążył szczególny prawny obowiązZgłoś błąd
 28. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa:Stosuje się co do zasady ustawę nową, chyba że uprZgłoś błąd
 29. Przestępstwo przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej (art. 152 kk par. 1) jest:Przestępstwem materialnymZgłoś błąd
 30. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym:Sprawca działał bądź zaniechał działania, do któreZgłoś błąd
 31. Wskaż zdanie prawdziwe:Zbrodnia - kara powyżej 3 latZgłoś błąd
 32. Nie jest okolicznością wyłączającą winę:STW, gdy dobro poświęcone ma wartość niższą od ratZgłoś błąd
 33. Która z postaci zamiaru występuje w kodeksie karnym z 1997 roku?Zamiar ewentualny (art. 9 KK)Zgłoś błąd
 34. Środkiem karnym nie jest:PrzepadekZgłoś błąd
 35. Czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 – granice kary nadzwyczajnie złagodzonej są następujące:Grzywna 10-540 stawek, ograniczenie wolności 1-2 lZgłoś błąd
 36. Na gruncie KK przygotowanie jest:Jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowiZgłoś błąd
 37. Zabójstwo w afekcie jest przestępstwem:Nieumyślnym, powszechnymZgłoś błąd
 38. Popełnienie czynu zabronionego wspólnie z inną osobą to: WspółsprawstwoZgłoś błąd
 39. Zasada legalizmu co do zasady wyklucza stosowanie wykładni:RozszerzającejZgłoś błąd
 40. Czyn ciągły jest instytucją z zakresu:Pozornego zbiegu przestępstwZgłoś błąd
 41. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w przypadku:Skutecznego czynnego żaluZgłoś błąd
 42. Wskaż zdanie prawdziwe:Możliwe jest usiłowanie przestępstwa z zamiarem ewZgłoś błąd
 43. Recydywa Specjalna Podstawowa:Ma miejsce, gdy sprawca skazany za przestępstwo umZgłoś błąd
 44. Podżeganie:MMożna dopuścić się go wyłącznie z zamiarem bezpośZgłoś błąd
 45. Cechą normatywną czynu ciągłego jest:Z góry powzięty zamiarZgłoś błąd
 46. Kara grzywny wymierzana za przestępstwa – w przypadku systemu stawek dziennych, wysokość jednej stawki nie może przekroczyć:5000 złotychZgłoś błąd
 47. W przypadku skazania na grzywnę, zatarcie skazania następuje z mocy prawa:Po roku od wykonania lub darowania kary albo od prZgłoś błąd
 48. Zgodnie z kodeksem, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej orzeka się na:Lata, od roku do lat 10Zgłoś błąd
 49. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta oznacza:Nakaz typizacji czynu zabronionego i określenia kaZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.