Usunąć ten komentarz?

Test: Prawo Finansowe

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
100
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
3265 razy
Średnia ocena:
6,00 (1 ocena)
Średni wynik:
54%
Autor:
klamka
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Prawo Finansowe

 1. 252. Podatnikiem podatku od spadku i darowizn w przypadku darowizny: b) jest obdarowanyZgłoś błąd
 2. 253. Podatek od spadku i darowizn (w przypadkach innych niż nabycie w drodze zasiedzenia) oblicza się od: d) nadwyżki czystej wartości nabytej nad kw.wolną Zgłoś błąd
 3. 254. Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są: d) jedna ze stron czynności cywilnoprawnejZgłoś błąd
 4. 255. Notariusz jest płatnikiem:a) podatku od sp. i dar. oraz podatku od cz.cywpr.Zgłoś błąd
 5. 256. Majątek przedsiębiorstw państwowych to:c) f. założycielski i fundusz przed-stwa łącznieZgłoś błąd
 6. 257. Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obciąża:b) koszty działalności zakładów pracyZgłoś błąd
 7. 258. Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosowane jest:c) na podstawie stosownego oświadczenia podatnikaZgłoś błąd
 8. 259. Warunkiem opodatkowania w formie karty podatkowej jest:a) prowadzenie działalności określonego rodzajuZgłoś błąd
 9. 260. Działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane są podatkiem:a) dochodowymZgłoś błąd
 10. 261. Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest:d) liczba hektarów przeliczeniowych i ......|d) cd. liczba hektarów wynikająca z ewidencjiZgłoś błąd
 11. 262. Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki:b) związane z prowadzeniem działalności gosp.Zgłoś błąd
 12. 263. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku podatkowym na terenie gminy ustala:b) rada gm., w granicach stawek określ. w ustawieZgłoś błąd
 13. 264. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne wpłacają:c) w ratach kwartalnychZgłoś błąd
 14. 265. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne wpłacają:d) w ratach miesięcznychZgłoś błąd
 15. 266. Płatność podatku od środków transportowych dokonywana jest:b) przez podatnika na podstawie składanej przez...|b) cd. ...niego deklaracjiZgłoś błąd
 16. 267. Opłata administracyjna może być wprowadzona za czynności urzędowe- NIE MA JUŻ OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ – SKREŚLONA 01.01.2007 R.b) nieobjęte przepisami o opłacie skarbowejZgłoś błąd
 17. 268. Zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym dokonują:b) punkty zwrotu VAT lub sprzedawcy towarów opodatZgłoś błąd
 18. 269. Mali podatnicy w podatku od towarów i usług:d) mogą wybrać kasową formę rozliczenia podatkuZgłoś błąd
 19. 270. Znakami akcyzy oznacza się:c) niektóre, wymienione w przepisach wyroby akcyzoZgłoś błąd
 20. 271. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są:b) grunty gospodarstw rolnychZgłoś błąd
 21. 272. Funkcja rozdzielcza finansów pub.to inaczej funkcja: b) regulacyjnaZgłoś błąd
 22. 273. Metody regulacji prawnej prawo finansowe:a) przejęło z prawa administracyjnegoZgłoś błąd
 23. 274. Prawo finansowe jest gałęzią prawa:d)zróżnicowaną wew.ze względu naprzedmiotregulacjiZgłoś błąd
 24. 275. Prawo pobierania danin publicznych to:c) decentralizacja finansowaZgłoś błąd
 25. 276. Prawo dokonywania wydatków publicznych to:d) dekoncentracja finansowaZgłoś błąd
 26. 277. Środki publiczne mogą być przeznaczane na:d) wydatki i rozchody publiczneZgłoś błąd
 27. 278. Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów są:d) rozchodami publicznymiZgłoś błąd
 28. 279. Budżetową zasadę zupełności realizują w pełni:a) jednostki budżetoweZgłoś błąd
 29. 280. Zasadę konstrukcyjną klasyfikacji dochodów i wydatków określa:a) ustawa o finansach publicznychZgłoś błąd
 30. 281. Minister Finansów zaciąga pożyczki i kredyty w imieniu:c) Skarbu PaństwaZgłoś błąd
 31. 282. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych nie może spowodować państwowego długu publicznego przekraczającego 60%:d) rocznego produktu krajowego bruttoZgłoś błąd
 32. 283. Kontrolę nad stanem długu Skarbu Państwa sprawuje:b) Minister FinansówZgłoś błąd
 33. 284. Zasada niefunduszowania to inaczej zasada:b) jednościZgłoś błąd
 34. 285. „Budżetowanie netto” to odstępstwo od budżetowej zasady:a) powszechnościZgłoś błąd
 35. 286. Samodzielnymi organizacyjnie i gospodarczo podmiotami są:c) gospodarstwa pomocniczeZgłoś błąd
 36. 287. Fundusz celowy obejmuje:a) wyodrębnione dochody publiczneZgłoś błąd
 37. 288. „Nota budżetowa” adresowana jest przede wszystkim do:a) dysponentów części budżetu państwaZgłoś błąd
 38. 289. Projekt ustawy budżetowej ustala: a) Minister FinansówZgłoś błąd
 39. 290. Projekt ustawy budżetowej przedstawia się Sejmowi: b) do 30 września roku poprzedzającego rok budżetoZgłoś błąd
 40. 291. Zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie państwa może dokonać :b) MF po uzyskaniu pozytywnejopinii komisji sejm.Zgłoś błąd
 41. 292. Układ wykonawczy budżetu przedstawiany jest:d) po ogłoszeniu ustawy budżetowejZgłoś błąd
 42. 293. Podziału rezerw celowych dokonuje (dokonują):b) Minister Finansów w porozumieniu z Zgłoś błąd
 43. 307. Stopa oprocentowania nadpłaty jest:b) równa stopie odsetek od zaległości podatkowychZgłoś błąd
 44. 298. Stawki kwotowo – procentowe występują w podatku:b) akcyzowymZgłoś błąd
 45. 297. Dochód od czynności cywilnoprawnych jest dochodem budżetu:d) gminy Zgłoś błąd
 46. 300. Współmałżonek podatnika pozostający z podatnikiem w majątkowej wspólności małżeńskiej za zobowiązania podatnika: c) odpowiada całym majątkiem wspólnymZgłoś błąd
 47. 311. Odwołanie od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji wnosi się w terminie:b) 14 dniZgłoś błąd
 48. 324. Wpływy z prywatyzacji to:d) przychody budżetoweZgłoś błąd
 49. 325. Nominalne zadłużenie podmiotów sektora publicznego to: c) państwowy dług publicznyZgłoś błąd
 50. 327. Program sanacyjny przedstawiany jest, gdy relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekracza:b) 50% Zgłoś błąd
 51. 319. W podatku rolnym ma zastosowanie stawka podatkowa: a) kwotowaZgłoś błąd
 52. 331. Projekt ustawy budżetowej Rada Ministrów przedstawia:a) Sejmowi Zgłoś błąd
 53. 334. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić uchwałę budżetową do:b) końca roku poprzedzającego rok budżetowyZgłoś błąd
 54. 335. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo dochodzenia przysługujących im kwot:a) subwencji ogólnychZgłoś błąd
 55. 336. Kumulacja podatkowa dotyczy: c) podstawy opodatkowania Zgłoś błąd
 56. 348. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dochodem budżetu:a) PaństwaZgłoś błąd
 57. 350. Podatek od spadku i darowizn jest dochodem budżetu:d) GminyZgłoś błąd
 58. 351. Subwencje ogólna otrzymują:d) Wszystkie j.s.t.Zgłoś błąd
 59. 365.Podmiot powstały w wyniku przekształcenia osoby prawnej jest:c) Następca prawnym Zgłoś błąd
 60. 356.Pisemne informacje o zakresie stosowania prawa podatkowego udzielane są w indywidualnych sprawach przez:b) Organy podatkowe pierwszej instancjiZgłoś błąd
 61. 358.Obowiązek obliczenia pobrania i wpłacenia podatku spoczywa na:b) PłatnikuZgłoś błąd
 62. 382. W podatku dochodowym od os. fizycznych wartość darowizn na wskazane w ustawie cele społeczne odlicza się od:b) DochoduZgłoś błąd
 63. 377.Banderole to:a) Znaki skarbowe akcyzyZgłoś błąd
 64. 389.Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są:b) Grunty gospodarstw rolnychZgłoś błąd
 65. 388.Podatek rolny jest podatkiem:c) MajątkowymZgłoś błąd
 66. 392.Obowiązek w opłacie skarbowej od czynności cywilnoprawnych ciąży na:b) Nabywcy przedmiotu umowyZgłoś błąd
 67. 394.W systemie pieniężno – kredytowym przepływ środków odbywa się w sposób: b) ZwrotnyZgłoś błąd
 68. 409.W systemie prawa budżetowego przepływ środków odbywa się w sposób:c) BezzwrotnyZgłoś błąd
 69. 410.Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne emituje:c) Minister FinansówZgłoś błąd
 70. 428. Stawki karty podatkowej ustalane są na okresy:b) miesięczneZgłoś błąd
 71. 418. Podstawa opodatkowania jest elementem konstrukcji podatku szczególnie powiązanym z a) przedmiotemZgłoś błąd
 72. 419. Kumulacja podatkowa to element konstrukcji podatku szczególnie związany z:c) podstawą opodatkowaniaZgłoś błąd
 73. 421.Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje:b) urząd skarbowy Zgłoś błąd
 74. 432. Podatek od nieruchomości jest podatkiem: c) majątkowym Zgłoś błąd
 75. 437. Stopy procentowe rezerw obowiązkowych ustala:c) Rada Polityki PieniężnejZgłoś błąd
 76. 421.Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje:b) urząd skarbowy Zgłoś błąd
 77. 455. Egzekucja z zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, może być wszczęta dopiero gdy okazała się bezskuteczna egzekucja z majątku:c) podatnikaZgłoś błąd
 78. 484. Z tytułu ulgi mieszkaniowej nie wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartości budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego drodze spadku lub darowizny do łącznej wartości nieprzekraczającej:a) 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokaluZgłoś błąd
 79. 496. Nadzór nad działalnością banków w Polsce sprawuje:c) Komisja Nadzoru Bankowego,Zgłoś błąd
 80. 508. Państwowe jednostki budżetowe tworzy:d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. Zgłoś błąd
 81. 517. Z budżetu państwa mogą być udzielne pożyczki w zakresie określonym: a) ustawą budżetową,Zgłoś błąd
 82. 75. Podatek pośredni to inaczej podatek:b) przerzucanyZgłoś błąd
 83. 67. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą:c) wydania towaru lub wykonania usługiZgłoś błąd
 84. 56. Eksport towarów podlega podatkowi VAT wg stawki:c) 0%, art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów Zgłoś błąd
 85. 77. Opłatę jako daninę publiczną różni od podatku:c) odpłatność,Zgłoś błąd
 86. 53. Kwotę przeznaczoną na część regionalną subwencji ogólnej dla wszystkich województw określa dla każdego roku budżetowego: c) ustawa budżetowa,Zgłoś błąd
 87. 59. Kwota podatku to: b) iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatkoZgłoś błąd
 88. 58. Elementy konstrukcji podatku to inaczej:c) elementy techniki podatkowej,Zgłoś błąd
 89. 46. Rezerwa ogólna w budżecie jednostek samorządu terytorialnego może:c) nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu Zgłoś błąd
 90. 35. Dochodem budżetu Państwa są:d) wpływy z podatku akcyzowego.Zgłoś błąd
 91. 22. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej dotyczy następującego etapu procedury budżetowej: a) wykonywania budżetu,Zgłoś błąd
 92. 31. Klasyfikacja budżetowa jest prawnym wyrazem: c) zasady przejrzystości Zgłoś błąd
 93. 27. W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną nie wyższą niż:d) 0,2% wydatków budżetu. Zgłoś błąd
 94. 24. Do rozchodów publicznych zalicza się:c) wykup obligacjiZgłoś błąd
 95. 17. Suma rezerw celowych w budżecie państwa nie może przekroczyć:b) 5% wydatków budżetu,Zgłoś błąd
 96. 7. Amortyzacji podlegają:b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, Zgłoś błąd
 97. 25. Cechą budżetu państwa jest między innymi:b) jawność,Zgłoś błąd
 98. 26. Wydatki bieżące budżetu państwa obejmują: a) subwencje dla partii politycznych Zgłoś błąd
 99. 529. Kwoty dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje się w wysokości:b) zapewniającej realizacje zadania,Zgłoś błąd
 100. 521. Dotacje nienależne to dotacje:b) udzielone bez podstawy prawnej,Zgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.