Usunąć ten komentarz?

Test: niemiecki_023: Ania

Opis testu:
Wybrane niemieckie czasowniki
Liczba pytań:
58
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
2 razy
Średnia ocena:
6,00 (1 ocena)
Średni wynik:
81%
Autor:
MarcinBDG
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań niemiecki_023: Ania

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. abfahren/abfuhr/abgefahrenodjeżdżaćZgłoś błąd
 2. aufstehen/aufstand/aufgestandenwstawaćZgłoś błąd
 3. ausgeben/ausgab/ausgegebenwydawaćZgłoś błąd
 4. besuchen/besuchte/besuchtodwiedzaćZgłoś błąd
 5. betrügen/betrog/betrogenoszukiwaćZgłoś błąd
 6. bitten/bat/gebeten prosićZgłoś błąd
 7. bleiben/blieb/gebliebenzostawić|pozostawićZgłoś błąd
 8. denken/dachte/gedachtmyślećZgłoś błąd
 9. dürfen/durfte/gedurftmieć pozwolenieZgłoś błąd
 10. einladen/einlud/eingeladenzapraszaćZgłoś błąd
 11. einschlafen/einschlief/eingeschlafenzasypiaćZgłoś błąd
 12. empfehlen/empfahl/empfohlenpolecaćZgłoś błąd
 13. essen/aß/gegessenjeśćZgłoś błąd
 14. fangen/fing/gefangenłapaćZgłoś błąd
 15. fernsehen/fernsah/ferngesehenoglądaćZgłoś błąd
 16. finden/fand/gefundenznajdowaćZgłoś błąd
 17. fliegen/flog/geflogenlataćZgłoś błąd
 18. geben/gab/gegebendawaćZgłoś błąd
 19. gehen/ging/gegangeniśćZgłoś błąd
 20. geschechen/geschah/geschehenwydarzyć sięZgłoś błąd
 21. gewinnen/gewann/gewonnenwygraćZgłoś błąd
 22. halten/hielt/gehaltentrzymaćZgłoś błąd
 23. hängen/hing/gehangenwisiećZgłoś błąd
 24. heißen/heiß/geheißennazywać sięZgłoś błąd
 25. helfen/half/geholfenpomagaćZgłoś błąd
 26. hören/hörte/gehörtsłyszećZgłoś błąd
 27. kaufen/kaufte/gekauftkupowaćZgłoś błąd
 28. klingen/klang/geklungendzwonićZgłoś błąd
 29. kommen/kam/gekommenprzychodzićZgłoś błąd
 30. können/konnte/gekonntmóc|umieć|potrafićZgłoś błąd
 31. lesen/las/gelesenczytaćZgłoś błąd
 32. liegen/lag/gelegenleżećZgłoś błąd
 33. mögen/mochte/gemochtlubićZgłoś błąd
 34. müssen/musste/gemusstmusiećZgłoś błąd
 35. rufen/rief/gerufenwołaćZgłoś błąd
 36. sagen/sagte/gesagtmówićZgłoś błąd
 37. schreiben/schrieb/geschriebenpisaćZgłoś błąd
 38. sehen/sah/gesehenwidziećZgłoś błąd
 39. sein/war/gewesenbyćZgłoś błąd
 40. singen/sang/gesungenśpiewaćZgłoś błąd
 41. sitzen/saß/gesessensiedziećZgłoś błąd
 42. sollen/sollte/gesolltmieć powinność|powinnośćZgłoś błąd
 43. sprechen/sprach/gesprochenmówićZgłoś błąd
 44. steigen/stieg/gestiegenwspinać sięZgłoś błąd
 45. stehlen/stahl/gestohlenkraśćZgłoś błąd
 46. sterben/starb/gestorbenumieraćZgłoś błąd
 47. treffen/traf/getroffenspotykaćZgłoś błąd
 48. trinken/trank/getrunkenpićZgłoś błąd
 49. tun/tat/getanczynićZgłoś błąd
 50. verbringen/verbrachte/verbrachtspędzaćZgłoś błąd
 51. vergessen/vergaß/vergessenzapominaćZgłoś błąd
 52. verstehen/verstand/verstandenrozumiećZgłoś błąd
 53. waschen/wusch/gewaschenmyćZgłoś błąd
 54. werden/wurde/gewordenstać sięZgłoś błąd
 55. wollen/wollte/gewolltchciećZgłoś błąd
 56. ziehen/zog/gezogenciągnąćZgłoś błąd
 57. zurürckgeben/zurückgab/zurückgegebenoddaćZgłoś błąd
 58. zwingen/zwang/gezwungenzmusić|zmuszaćZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.