Usunąć ten komentarz?

Test: Język Polski cz4: Gramatyka

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
29
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
11 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
26%
Autor:
edino
Tagi:
brak

Podobne testy:

Test jest częścią następujących kursów:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Język Polski cz4: Gramatyka

 1. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) a) Na podstawie dwóch początkowych akapitów wyjaśnij znaczenie wyrażenia „iluzja języka”. - Bohaterowie filmowi mówią językiem zrozumiałym dla widzów, a nie swoim własnym. b) Podaj z tekstu dwa sposoby, za pomocą których tworzy się w filmie iluzję języka. - Ludzie pochodzący z różnych środowisk mówią tak samo. PrzeczytałemZgłoś błąd
 2. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) a) Przeprowadź analizę słowotwórczą wyrazu „słuchacz”. Napisz wyraz podstawowy i formant. - wyraz podstawowy: słuchać, przyrostek/formant/sufiks: –acz b) Podaj inny formant o tym samym znaczeniu słowotwórczym, co formant wypisany w poleceniu a). - –er LUB –arz LUB –el LUB inaczej zgodnie z zasadami tworzenia nazw wykonawców czynności.PrzeczytałemZgłoś błąd
 3. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) a) W którym z wymienionych dzieł literackich mamy do czynienia z irrealizmem języka bohaterów? - W powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. b) Uzasadnij swój wybór. - Język bohaterów powieści historycznych Sienkiewicza tylko sprawia wrażenie, że jest archaiczny. W rzeczywistości to tylko pozorne postarzenie języka.PrzeczytałemZgłoś błąd
 4. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) a) Które z określeń najpełniej odpowiada stosunkowi autora do irrealizmu języka w filmie? - Akceptacja. b) Wypisz z tekstu zdanie, w którym Kopaliński wprost wyraża swoją opinię o irrealizmie języka w filmie. - Stuprocentowy realizm, osiągalny w architekturze, kostiumach czy obyczajach, tu by się nie przydał na nicPrzeczytałemZgłoś błąd
 5. Zdaniom z akapitu 3. przyporządkuj funkcję, jaką pełnią one w stosunku do sąsiadujących z nimi fragmentów tekstu. Wystarczy takie zdanie: „Henryk mówił z wyraźnym akcentem niemieckim” albo „Anna z ledwością mogła zrozumieć, co żołnierz mówił do niej po francusku”. Uszczegółowienie treści przez podanie konk. przyk Zgłoś błąd
 6. Zdaniom z akapitu 3. przyporządkuj funkcję, jaką pełnią one w stosunku do sąsiadujących z nimi fragmentów tekstu. Na scenie i ekranie jest inaczej.Połączenie następujących po sobie frag. teks. Zgłoś błąd
 7. Zdaniom z akapitu 3. przyporządkuj funkcję, jaką pełnią one w stosunku do sąsiadujących z nimi fragmentów tekstu. Reżyserzy chwytają się tu różnych sposobów.Sygnał rozwinięcia omawianego wątku rozważań.Zgłoś błąd
 8. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) Wypisz dwie opinie na temat logicznego myślenia, z którymi polemizuje autor felietonu. 1) - Wyuczenie się logicznego myślenia jest zbyt trudne dla przeciętnego człowieka. 2) - Logiczne myślenie jest człowiekowi dane przez naturę, więc nie trzeba się go uczyć. Przeczytałem Zgłoś błąd
 9. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) a) W swoim tekście autor przywołuje dwie analogie. Wypisz je. - Przykład słonia, który się nauczył tańczyć. - Przykład skoku narciarskiego. b) Sformułuj dwie tezy, na rzecz których autor argumentuje, stosując analogie. - Przeciętny człowiek może się nauczyć logiki. - Logika nie jest człowiekowi dana przez naturę, trzeba się jej nauczyć. Przeczytałem Zgłoś błąd
 10. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) Oceń, czy podane zdania są zgodne z tekstem. Wybierz T, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub N, jeśli nie jest. Tadeusz Kotarbiński uważał, że człowiek ma naturalną zdolność do logicznego myślenia. TZgłoś błąd
 11. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) Oceń, czy podane zdania są zgodne z tekstem. Wybierz T, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub N, jeśli nie jest. Przykład słonia ma unaocznić niedorzeczność antytezy sformułowanej na początku akapitu 2. TZgłoś błąd
 12. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź.) Oceń, czy podane zdania są zgodne z tekstem. Wybierz T, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub N, jeśli nie jest. W ostatnim zdaniu felietonu autor przestrzega przed pułapkami logiki teoretycznej. NZgłoś błąd
 13. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź) Dokończ główną myśl felietonu – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3. Studiowanie logiki teoretycznej jest A. zbyteczne, B. konieczne, ponieważ 1. uzasadnia nadawanie tytułów naukowych. 2. korzystnie wpływa na jakość myślenia i wypowiadania się. 3. logiczne myślenie jest wrodzoną zdolnością każdego człowieka. - rozwiązanie to B2 PrzeczytałemZgłoś błąd
 14. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź) Przyporządkuj numerom kolejnych akapitów literowe oznaczenia pytań. Odpowiedzią na pytanie powinien być cały akapit. a) Po co uczyć się logiki? b) Czy logika jest potrzebna? c) Dla kogo logika jest za trudna? d) Kto tkwi w „zaklętym kręgu nielogiczności”? e) Co na temat logiki twierdził Tadeusz Kotarbiński? f) Czy przeciętny człowiek może się nauczyć logiki? Poprawne rozwiązanie 1 b, 2 f, 3 a PrzeczytałemZgłoś błąd
 15. (Przykładowe zadanie i rozwiązanie, przeczytaj i zatwierdź) Uzupełnij tabelę – dobierz do każdej funkcji sformułowanie służące podkreślaniu spójności tekstu. Wpisz odpowiedni numer do kolumny tabeli. Funkcja w tekście A. Sygnalizuje wnioskowanie Numer sformułowania 1) każdy bywa… 2) można jednak… 3) skoro bowiem…, to… Funkcja w tekście B. Sygnalizuje przeciwstawienie Numer sformułowania 1) każdy bywa… 2) można jednak… 3) skoro bowiem…, to… Poprawne rozwiązanie A 3, B 2PrzeczytałemZgłoś błąd
 16. Rodzaj stylizacji językowej. Wprowadzanie do utworu literackiego archaicznych elementów słownictwa (rzadziej form gramatycznych lub konstrukcji składniowych). ArchaizacjaZgłoś błąd
 17. Wyraz/konstrukcja składniowa. Związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia. Także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne. ArchaizmZgłoś błąd
 18. Inaczej stylizacja gwarowa. Wprowadzenie do utworu literackiego (całości lub jego części) słownictwa/zwrotów/form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu.DialektyzacjaZgłoś błąd
 19. Odmiana języka ogólnego (narodowego). Charakterystyczna dla jakiegoś terytorium. Np. śląski, mazowiecki; Inaczej: gwara, narzecze.dialektZgłoś błąd
 20. Wprowadzenie do tekstu języka potocznego.kolokwializacjaZgłoś błąd
 21. Coś co charakteryzuje się większą swobodą niż nakazuje norma poprawnościowa. Mniejsza dbałością o staranność, większą troską o skuteczność przekazu. (np. "oberwać" zamiast "zostać pobitym" czy "kasa" zamiast "pieniądze").Język potocznyZgłoś błąd
 22. Określenie znaczące to samo co inne. Słowa, które można sobą zastąpić. (auto – samochód). SynonimZgłoś błąd
 23. Przeciwieństwo.AntonimZgłoś błąd
 24. Polega na odgadnięciu wyrazu (lub zwrotu) (występującego co najmniej dwukrotnie), które ma takie samo brzmienie i pisownię, ale odmienne znaczenia i pochodzenie. Homonim Zgłoś błąd
 25. System opozycji słów, należących do jednego leksemu. Wyróżnia się fleksję imienną (deklinację) oraz fleksję czasownika (koniugację).FleksjaZgłoś błąd
 26. Abstrakcyjna jednostka systemu języka, reprezentowana w tekście, przez formy wyrazowe, (np. formy wyrazowe: pies, psa, psu, psa, psem, psie, psie, psy, psów, psom, psy, psami, psach, psy - reprezentują w tekście (tą abstrakcyjną jednostkę), którą możemy oznaczyć jako: PIES)leksemZgłoś błąd
 27. Odmiana - rzeczownika, przymiotnika, zaimka lub liczebnika - przez przypadki i liczby.deklinacjaZgłoś błąd
 28. zbiór form fleksyjnych czasownikakoniugacjaZgłoś błąd
 29. Funkcja wyrazu w zdaniu, układ zdania i jego budowa.składniaZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.