Usunąć ten komentarz?

Test: Fizyka Budowli cz2

Opis testu:
Wybierz jedną z abcd
Liczba pytań:
127
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
73 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
64%
Autor:
kate
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Fizyka Budowli cz2

 1. 135. Budynek nie spełni wymagań dotyczących ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeżeli:EP budyn> wart. granicz. EP iU przegr.zew>U(max)Zgłoś błąd
 2. 136. Wymagania zawarte w WT 2008 związane z oszczędnością energii nie dotyczą:szczelności na przenikanie powietrza Zgłoś błąd
 3. 137. Dla przegród wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse jest równy: oporowi przejmowania ciepła od strony wewn RsiZgłoś błąd
 4. 138. Współczynnik przenikania ciepła przegrody U nie jest zależny od:ciepła właściwego mat. z których wykonan są warstyZgłoś błąd
 5. 139.Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału świadczy o tym, że:ma on dobre właściwości izolacyjneZgłoś błąd
 6. 140. Który z materiałów ma najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła :miedźZgłoś błąd
 7. 141. Współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niezależny od:współczynnika g szkleniaZgłoś błąd
 8. 142. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr nie uwzględnia straty ciepła przezwentylacjęZgłoś błąd
 9. 143. Współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr nie zależy odlokalizacji budynkuZgłoś błąd
 10. 144. Wymiar charakterystyczny podłogi B’ nie zależy od:całkowitego odwodu podłogiZgłoś błąd
 11. 148. Który akt prawny zawiera wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych ? Rozporz. Mini. Infr. w sprawie warunków techniczZgłoś błąd
 12. 149. Jakie położenie warstwy izolacyjnej w ścianie zewnętrznej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku? od zewnątrzZgłoś błąd
 13. 150. Jak wpływa zawilgocenie ściany na jej cechy izolacyjności cieplnej?podwyższa UZgłoś błąd
 14. 151. Która właściwość okna nie wpływa na niską wartość współczynnika U oknawysoka szczelnośćZgłoś błąd
 15. 152. Największe wartości współczynnika przenikania ciepła mają:mostki cieplne od płyty balkonowejZgłoś błąd
 16. 153. Kubatura ogrzewana budynku toKubatura części ogrzewanej wraz z otaczającymi i wZgłoś błąd
 17. 155. Przyjmując wymiary przegród jako wymiary zewnętrzne można pominąć wpływ mostków liniowych w narożu budynkuZgłoś błąd
 18. 156. Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy dotyczące ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym takZgłoś błąd
 19. 157. Wartości EP podane w Warunkach Technicznych zawierają dodatki na zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia. Porównanie charakterystyki energetycznej ocenianego budynku z danymi wg WT dokonuje się: przez porównanieEP z sumaryczną wart. wskaź.wg WT Zgłoś błąd
 20. 158. Wraz ze wzrostem współczynnika kształtu budynku A/Ve:wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008Zgłoś błąd
 21. 159. Najważniejszą cechą przegrody budowlanej z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku jest: współczynnik przenikania ciepła UZgłoś błąd
 22. 160. Zadaniem instalacji ogrzewania jest:regul. i utrzym. temp. w ogrzew. pom. w chłod.o.roZgłoś błąd
 23. 161.Organizm ludzki wymienia ciepło z otoczeniem: m.in.przez przewo. i prom.tylko jak dotyka przegroZgłoś błąd
 24. 162. Ilość ciepła przekazywana przez człowieka do otoczenia nie zależy od:zastosowanego systemu ogrzewania w budynkuZgłoś błąd
 25. Tzw. temperatura odczuwalna jest obliczana jako:śred. arytm. tem. powietrz i tem. promien.przegródZgłoś błąd
 26. 164. W budynku wyposażonym w instalację wentylacji naturalnej:instalac. ogrzewania podgrzewa powietrze zewnętrznZgłoś błąd
 27. 165. Zużycie energii końcowej przez budynek jest tym mniejsze im:większjest sprawno regul wykorzyst instal c.oZgłoś błąd
 28. 166. Straty ciepła przez przenikanie w ogrzewanym pomieszczeniu:nie zależą od konstrukcji przegród wewnętrznychZgłoś błąd
 29. 167. Do grupy grzejników konwekcyjnych zaliczamy:m.in. grzejniki płytoweZgłoś błąd
 30. 168.Niskotemperaturowy system ogrzewania:oznacza system w którym temp wody nie może >50st.CZgłoś błąd
 31. 169. Nośnikiem ciepła w instalacjach ogrzewania najczęściej jest:wodaZgłoś błąd
 32. 170. Współczynnik sprawności przesyłu wody ciepłej zależy od:liczby punktów czerpalnych wody ciepłej w instalacZgłoś błąd
 33. 171. Energia pomocnicza w systemie przygotowania ciepłej wody to:energia potrzebna do napędu pomp obiegowychZgłoś błąd
 34. 172. Energia pomocnicza w systemie ciepłej wody jest określana w odniesieniu do:Powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturzeZgłoś błąd
 35. 173. Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe zależy od: czasu użytkowania instalacjiZgłoś błąd
 36. 174. Kiedy można pominąć w obliczeniach zapotrzebowania na energię system przygotowania ciepłej wody w ocenianym budynku jeśli ciepła woda jest przygotowywan w kolekt.słonZgłoś błąd
 37. 175. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości do 9 kondygnacji naziemnych włącznieZgłoś błąd
 38. 176. Z jakich pokojów w mieszkaniach (wg Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza ze wszystkichZgłoś błąd
 39. 177. W pomieszczeniach użyteczności publicznej pozbawionych klimatyzacji w okresie użytkowania w trakcie lata obserwuje się : wzrost temp. powietrza i wzrost wilgot. powietrzaZgłoś błąd
 40. 178. W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?kWh/m2*aZgłoś błąd
 41. 179. Co to jest współczynnik wi?współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwoZgłoś błąd
 42. 181. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) oznaczaroczne zapotrzeb. ener.pierwot. do powierzchniZgłoś błąd
 43. 182. Jaki rodzaj strat ciepła uwzględniamy w obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego ?straty przez przenikanie i wentylacjęZgłoś błąd
 44. 183. Co jest miarą współczynnika strat ciepła?W/KZgłoś błąd
 45. 184. Co jest miarą strat ciepła budynku?kWhZgłoś błąd
 46. 185. Orientacja przegrody ma wpływ na:zyski ciepła od nasłonecznieniaZgłoś błąd
 47. 186. Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wykonuje się z uwzględnieniem średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrZgłoś błąd
 48. 187. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody to:suma ilocz. pola pow. netto i U oraz ilocz mostkówZgłoś błąd
 49. 188. W jakich jednostkach określamy współczynnik strat przez przenikanieW/KZgłoś błąd
 50. 189. W miejscu progu drzwi balkonowych wychodzących na płytę balkonu połączonego konstrukcyjnie ze stropem budynku uwzględniamy: to i toZgłoś błąd
 51. 190. W obliczeniu U dla podłogi na gruncie uwzględniamy:współczynnik przejmowania RsiZgłoś błąd
 52. 191. Podstawa obliczenia Ugr dla podłogi na gruncie jest: Obydwie te normyZgłoś błąd
 53. 192. Współczynnik redukcyjny obliczeniowej temperatury btr stosuje się doprzegród oddzielaj od przest nieog lub o mnie tempZgłoś błąd
 54. 193. Ile wynosi współczynnik btr dla okna w ścianie zewnętrznej budynku?1Zgłoś błąd
 55. 194. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest równy 0 to: temp w przestrzeni nieogrzew. jest = temp WEWNETRZZgłoś błąd
 56. 195. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest równy 1 to:temp w przestrzeni nieogrzewanej =temp zewnętrznejZgłoś błąd
 57. 196. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest mniejszy od 1 to:temp w przestrzeni nieogrzewanej >temp zewnętrznejZgłoś błąd
 58. 197. Współczynnik redukcji temperatur b uwzględnia różnicę między:temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temp zewnZgłoś błąd
 59. 198. Dla budynku z wentylacją naturalną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się Wartość strumienia powietrza wentyl i strum infiltZgłoś błąd
 60. 199. Dla budynku z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się Wart większą ze strumieni powietrza nawiew i wywieZgłoś błąd
 61. 200. Strumień powietrza infiltrującego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację w przypadku wentylacji naturalnej jest to: 5%×n50×kuba wentyl./3600 lub 20%×kubat went/3600Zgłoś błąd
 62. 201. Współczynnik n50 określakrotność wymian powietrza przy nadciśnieniu 50 PaZgłoś błąd
 63. 202. Strumień powietrza wentylacyjnego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji nawiewno – wywiewnej, jest: większym strum ze strum powietrza nawiew i usuwaneZgłoś błąd
 64. 203. Zyski słoneczne to zyski od promieniowania słonecznego: przenikającego przez przegrody przezroczy do przesZgłoś błąd
 65. 204. W jakich jednostkach podawana jest wartość miesięczna energii promieniowania słonecznego w danych klimatycznych: PYTANIE POPRAWIONE kWh/miesZgłoś błąd
 66. 205. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza największą część promieniowania słonecznego? oszklenie podwójną szybąZgłoś błąd
 67. 206. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza najmniejsza część promieniowania słonecznego? oszklenie z podwójna szybą z powłoką selektywnaZgłoś błąd
 68. 207. Do obliczenia wartości miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji potrzebne są następujące dane: suma strat,suma zysków i współcz efekty zysków cieZgłoś błąd
 69. 208 Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu: średnia wartość współczynnika przenikaniaZgłoś błąd
 70. 209. Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu: strefa klimatycznaZgłoś błąd
 71. 210. W obliczeniu rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania uwzględniamy: 9 miesięcy (od września do maja)Zgłoś błąd
 72. 211. Znając zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii końcowej należy : podzielić przez sezonową sprawność całkowitąZgłoś błąd
 73. 212. Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji oblicza się jako sumę miesięcznych zapotrzebowań energiiZgłoś błąd
 74. 213. Znając zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii pierwotnej należy: energia końcowa*wsółcz nakładu ener+w en*w.e.elekZgłoś błąd
 75. 214. Jednostka współczynnika przejmowania ciepła:W/(m^2*K) Zgłoś błąd
 76. 215. Jaki jest wpływ kolejności ułożenia warstw na stateczność cieplną ściany zewnętrznej:najcięższa warstwa konstr powinna być ułoż.od wewn|warstwa izolacji cieplnej winna być ułożona na zewZgłoś błąd
 77. 216. Wpływ mostków cieplnych liniowych jest uwzględniany:przy oblicz współcz start ciepła przez przenik HtrZgłoś błąd
 78. 217. Temperatura podłogi w pomieszczeniach dla ludzi powinna się mieścić w granicach:20 - 26 stopni Celsjusza Zgłoś błąd
 79. 219. Jednostka, w której wyraża się ciepło: 2 PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZIWs |JZgłoś błąd
 80. 220. Rodzaje nawiewników powietrza 4 POPRAWNE ODPOWIEDZI sorry :Dnawiewniki okienne,sufitowe,kasetonowe,samoreguluj|sufitowe, reaguj na zmianę temp|higrosterowane,ciśnieniowe,sterowane różnicą tem|higrosterowane,ciśnieniowe,sterowane ręcznieZgłoś błąd
 81. 221. Termogram ściany zewnętrznej zawiera następujące informacje:zasięg rozkładu danej temperatury Zgłoś błąd
 82. 222. Jaka jest największa dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla dachów w budynkach mieszkalnych przy ti>16 C (nie podano jednostek): Wybierz co najmniej jedną odpowiedź 0,20Zgłoś błąd
 83. 223. Nominalna moc wyjściowa ogniw fotowoltaicznych jest wyrażana w jednostkach: WpZgłoś błąd
 84. 224. W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:dla budynku sprzedawanego lub wynajmowanego Zgłoś błąd
 85. 225. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwziZgłoś błąd
 86. 226. Który z materiałów ma najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła:miedź Zgłoś błąd
 87. 227. Najniższa częstotliwość ultradźwięków wynosi: 20 kHz Zgłoś błąd
 88. 228. Nie trzeba sprawdzać warunku na nie przekroczenie dopuszczalnej wielkości powierzchni przegród przezroczystych, gdy:U mniejsze niż 1,5 W/(m2 K) Zgłoś błąd
 89. 229. Współczynnik przenikania ciepła U dla przegrody, której całkowity opór cieplny RT wynosi 2,5 m^2*K/W, jest równy:0,40 W/m2K Zgłoś błąd
 90. 230. Asymetria promieniowania cieplnego w pomieszczeniach może być spowodowana: niezasłoniętym oknemZgłoś błąd
 91. 231. Gęstość konwekcyjnego strumienia ciepła wymienianego przez powierzchnię ściany od strony pomieszczenia zależy od: róniny tem ścian i tem w pom,i wpół przej ci p.konZgłoś błąd
 92. 232.Dynamika cieplna przegrody budowlanej zależy od: pojemności cieplnej przegrodyZgłoś błąd
 93. 233.Co oznacza symbol RT:całkowity opór cieplny przegrodyZgłoś błąd
 94. 234.Ile wynosi strumień powietrza wentylacyjnego jaki należy doprowadzić do kuchni z kuchenką elektryczną: 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osóbZgłoś błąd
 95. 235.Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla betonów i żelbetu mieszczą się w granicach (nie podano jednostek):1,300 - 1,700 Zgłoś błąd
 96. Podać minimalną wartość całkowitego oporu cieplnego ścian zewnętrznych po termomodernizacji budynku zgodnie z wymogami ustawy termomodernizacyjnej (nie podano jednostek):R>=4,00 Zgłoś błąd
 97. Człowiek jest źródłem fal elektromagnetycznych w zakresie:podczerwieniZgłoś błąd
 98. Człowiek jest źródłem fal elektromagnetycznych w zakresie:podczerwieniZgłoś błąd
 99. Termowizja to:badanie rozkł tem przez pomiar promieniow cieplnegZgłoś błąd
 100. Emisja promieniowania ciała czarnego zależy od:temperatury powierzchniZgłoś błąd
 101. Czoło fali akustycznej to:drg.cząst.ośr,ta sama odl od źródła i faza ruchuZgłoś błąd
 102. Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi zależą od Rodzaju nośnika energii końcowej i spos wytwarzaniZgłoś błąd
 103. Wyższa wartość współczynnika przepuszczania pary wodnej materiału świadczy o tym, że materiał: (wielokrotnego wyboru) Nie nadaje się do zastos jako materiał paraizolacyZgłoś błąd
 104. Ciemny kolor skóry chroni przed:Promieniowaniem ultrafioletowymZgłoś błąd
 105. Co oznacza symbol rw:b) Opór dyfuzyjny przegrody budowlanejZgłoś błąd
 106. Izolacyjność odzieży zimowej (w naszym klimacie) ma wartość około:1-2 cloZgłoś błąd
 107. Bezpieczne wykonywanie termowizyjnych badań budynków – współczynnik emisyjności powierzchni przegrody nie może być mniejszy niż: ****0,7Zgłoś błąd
 108. Co to jest ciśnienie pary wodnej nasyconej (wielokrotnego wyboru) 2 PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZIc.cz.p.w zaw w pow w st nasyc przy temp i ciśnien|max c.cz,jakie wywie p.w.w powietrz o tem i ciśBarZgłoś błąd
 109. 145.Jaka jest obecnie wymagana max. wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ti > 160C? 0,25 W/m2*KZgłoś błąd
 110. Jaka jest max. wymagana wartość wsp. U dla okien w ścianach pionowych budynku mieszkalnego w I, II i III strefie klimatycznej ? 1,7 W/m2*KZgłoś błąd
 111. 147. Jaka jest max. wymagana wartość wsp. U dla dachów w budynkach mieszkalnych przy ti > 160C 0,20 W/m2*KZgłoś błąd
 112. 154. Wysokie zużycie ciepła na ogrzewanie w starych budynkach jest spowodowane głównie przez: SPRAWDŹCIE TO BO NIE JESTEM PEWNAniska jakość ochrony ciep bud.przez stare przepisyZgłoś błąd
 113. 161''. Organizm ludzki wymienia ciepło z otoczeniem przez:zjawisko odparowania wody z powierzchni skóryZgłoś błąd
 114. 221''. Termogram ściany zewnętrznej zawiera następujące informacje:dwuwymiarowy rozkład temp na powierzchni ścianyZgłoś błąd
 115. 224''. W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku: dla każdego budyn nowego oddawanego do użytkowaniaZgłoś błąd
 116. 225. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:2krotność przewid rocznych oszczędn i kosztów enerZgłoś błąd
 117. 234''.Ile wynosi strumień powietrza wentylacyjnego jaki należy doprowadzić do kuchni z kuchenką elektryczną: 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób Zgłoś błąd
 118. " Wyższa wartość współczynnika przepuszczania pary wodnej materiału świadczy o tym, że materiał: Ma słabe właściw izolacyjne na przenikanie pary woZgłoś błąd
 119. 128. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwziZgłoś błąd
 120. 122. Co to jest zielony certyfikat? co to za dokument poświadczający pozyskanie energii ze źródeł odnawiZgłoś błąd
 121. 120. Co to są białe certyfikaty ? co to za dokumentypoświadcz prowadzenie działań zwiększ efektyw en Zgłoś błąd
 122. 109. Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej wi wyrażauwzględn strat energii przy wytwarzaniu i presyleZgłoś błąd
 123. Kto zda fizykę w środę?Gosia|Kasia|Maciek Amro|Filipek nasz|Maciek S|Seba H|Igor CzZgłoś błąd
 124. Kto jest najgorszy?GosowskiZgłoś błąd
 125. 84. Wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla paroizolacji zawierają się w granicach PYTANIE POPRAWIONE10 000 -90 000Zgłoś błąd
 126. 132. Za politykę energetyczną kraju odpowiedzialny jest: PYTANIE POPRAWIONEMinister GospodarkiZgłoś błąd
 127. 15. Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max) podane w WT 2008:uwzgl dodatek na mostki cieplne punktowe|nie uwzgl dodatku na mostki cieplne liniowe Zgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.