Usunąć ten komentarz?

Test: EDUKACJA POLONISTYCZNA

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
136
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
9 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
59%
Autor:
Kromka
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań EDUKACJA POLONISTYCZNA

 1. Odpowiednie przygotowanie do nauki czytania i pisania, a później doskobalenie ich powinno obejmować trzy sfery/procesy:psychomotoryczne, poznawcze, emocjonalno-motywacyjZgłoś błąd
 2. Sprawność analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, aparatu ruchowego oraz sprawność manualną dotyczy:procesy psychomotoryczneZgłoś błąd
 3. Myślenie wraz z zasobem pojęciowym i słownikowym dotyczy:procesy poznawczeZgłoś błąd
 4. Które procesy wywierające wpływ na postawę w stosunku do kształtowanych umiejętności i pokonywania związanych z nimi problemów?procesy emocjonalno-motywacyjneZgłoś błąd
 5. Najczęściej stosowana klasyfikacja metod nauki czytania obejmuje CZTERY PODSTAWOWE METODY:syntetyczne, analityczne, analit.-synt., globalneZgłoś błąd
 6. Metoda, w której wychodzi się od części do całości to...metody syntetyczneZgłoś błąd
 7. W metodzie syntetycznej element to: litera lub dźwiękZgłoś błąd
 8. W metodzie syntetycznej całość to:wyraz lub zdanieZgłoś błąd
 9. W metodzie syntetycznej wypowiedź językowa to: zbiór zdańZgłoś błąd
 10. W metodzie syntetycznej dźwięk to:fonetyczny odpowiednik literyZgłoś błąd
 11. Metoda rozpowszechnione w krajach anglosaskich, tj. w Anglii i Stanach Zjednoczonych oraz we Francji i w Belgii:metody globalneZgłoś błąd
 12. W której metodzie punktem wyjścia w początkowej nauce czytania i pisania jest zdanie, część zdania albo wyraz, a dzieci poznają je jako całościowy obraz graficzny?metody globalneZgłoś błąd
 13. Ze względu na podstawę syntezy wyróżnia się następujące METODY SYNTETYCZNE: alfabetyczne, fonetyczne, sylaboweZgłoś błąd
 14. Metoda polegająca na nauce na pamięć poszczególnych liter alfabetu przez wypowiadanie ich nazw to metoda:alfabetycznaZgłoś błąd
 15. W której metodzie mamy do czynienia z następującymi etapami: uczenie się alfabetu, sylabizowanie oraz czytanie tekstów?alfabetycznaZgłoś błąd
 16. Metoda, w której dochodzi do rozkłady wyrazu na dźwięki, czyli głoski, wyjaśnienia artykulacji, zapoznawania ze znakami tych głosek, czyli literami, ćwiczeń w pisaniu i czytaniu wyrazów, to metoda: fonetycznaZgłoś błąd
 17. Metoda fonetyczna to inaczej:głoskowaZgłoś błąd
 18. Dwa typy metody fonetycznej to:syntetyczna i analitycznaZgłoś błąd
 19. W której metodzie nie nie uwzględnia głosek?sylabowaZgłoś błąd
 20. W której metodzie zaczyna się od sylab samogłoskowych, a następnie przechodzi do zgłosek złożonych? sylabowaZgłoś błąd
 21. Z którą metodą kojarzy się Bronisław Trentowski?sylabowaZgłoś błąd
 22. Metoda sylabowa to inaczej metoda:zgłoskowaZgłoś błąd
 23. Jakie są rodzaje CZYTANIA GŁOŚNEGO?wszystkie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 24. Głośne czytanie, którego celem jest zainteresowania treścią tekstu, czynnością czytania oraz ułatwienia jej, to:wzorowe czytanie nauczycielaZgłoś błąd
 25. Który rodzaj czytania stosuje się w poczatkowej fazie nauki? wzorowe czytanie nauczycielaZgłoś błąd
 26. Które elementy powinno uwzględniać głośne wzorowe czytanie nauczyciela?wszystkie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 27. Który rodzaj głośnego czytania służy do ukształtowania techniki czytania i kontrolowania tej umiejętności?indywidualne i zbioroweZgłoś błąd
 28. Który rodzaj głośnego czytania jest zawsze poprzedzone czytaniem głośnym indywidualnym? zbiorowe (chóralne)Zgłoś błąd
 29. Który rodzaj głośnego czytania jest stosowany w celu poprawienia akcentów wyrazowych, intonacji, pauz, tempa głosu lub przygotowania do czytania z podziałem na role?zbiorowe (chóralne)Zgłoś błąd
 30. Który rodzaj głośnego czytania czasem reguluje także tempo czytania i pozwala korygować wady wymowy przez naśladownictwo?zbiorowe (chóralne)Zgłoś błąd
 31. W którym rodzaju głośnego czytania wybieramy teksty z dialogami, żywą akcją, wyraźnie zarysowanymi postaciami oraz komentarzem odautorskim?czytanie z podziałem na roleZgłoś błąd
 32. W którym rodzaju czytania głośnego istotna jest rola narratora i jego odpowiednie obsadzenie?czytanie z podziałem na roleZgłoś błąd
 33. Pisanie polegające na tym, że uczeń słyszy wyrazy, zdanie czy tekst czytane przez inną osobę, dokonuje analizy słuchowej i zapisuje w zeszycie, to:obie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 34. W klasie pierwszej częściej stosuje się formę pisania: pisanie z pamięci i przepisywanieZgłoś błąd
 35. W zależności od przyjętego celu można organizować dwie odmiany pisania ze słuchu:dyktando z komentowaniem i sprawdzająceZgłoś błąd
 36. Odmiana pisania ze słuchu, polegające na objaśnianiu sposobu pisania wybranych wyrazów i zdań, to:dyktando z komentowaniemZgłoś błąd
 37. Którą odmianę pisania ze słuchu należy stosować już w czasie takich rodzajów ćwiczeń, jak przepisywanie i pisanie z pamięci?dyktando z komentowaniemZgłoś błąd
 38. Odmiana pisania ze słuchu, polegające na wyszukiwaniu w pamięci wyrazów czy zdań, które należy napisać, np. podpisywanie obrazków, przepisywanie tekstu z lukami, uzupełnianie zdań, to: dyktando sprawdzająceZgłoś błąd
 39. Jakie są cechy DOBREGO CZYTANIA?poprawne, płynne, biegłe i wyrazisteZgłoś błąd
 40. Która cecha DOBREGO CZYTANIA jest cechą zarówno czytania głośnego, jak i cichego?poprawnośćZgłoś błąd
 41. Cecha dobrego czytania, która opiera się na percepcji i starannym wymawianiu wszystkich głosek:poprawnośćZgłoś błąd
 42. Cecha dobrego czytania, w której uczeń nie powinien przekręcać, ani opuszczać liter, sylab czy wyrazów, powtarzać ich ani dodawać nieistniejących elementów:poprawnośćZgłoś błąd
 43. Cecha dobrego czytania, w której należy czytać wyraźnie bez seplenienia, połykania końcówek wyrazów lub końcowych części zdania:poprawnośćZgłoś błąd
 44. Cecha dobrego czytania, w której chodzi o czytanie tekstu całymi wyrazami, częściami zdania albo całymi zdaniami, bez zatrzymywania się przed trudniejszymi, dłuższymi wyrazami albo zbiegami spółgłosek w celu ułatwienia sobie percepcji, to:płynnośćZgłoś błąd
 45. Cecha dobrego czytania, która dotyczy stosowania takiego tempa, jakie zapewnia dziecku stałą, chociaż powolną ciągłość wymawiania czytanego tekstu, to:płynnośćZgłoś błąd
 46. Cecha dobrego czytania, która oznacza szybkie i poprawne rozpoznawanie wyrazów oraz zdań z jednoczesnym ich rozumieniem, to:biegłośćZgłoś błąd
 47. Cecha dobrego czytania, która potrzebna jest w celu szybkiego zrozumienia tekstu, to:biegłośćZgłoś błąd
 48. Czytać ......... można tylko wtedy, kiedy się rozumie dany tekst, czyli kiedy jest on dostosowany do poziomu umysłowego dziecka.biegleZgłoś błąd
 49. Biegłość albo tempo czytania określa liczba:bezbłędnie przeczytanych wyrazów na minutęZgłoś błąd
 50. Cecha dobrego czytania, w której chodzi o uwzględnianie w tekście odpowiednich pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych oraz właściwą intonację, tempo i modulowanie głosu, to:wyrazistośćZgłoś błąd
 51. Cecha dobrego czytania, która wiąże się z opanowaniem biegłości i płynności czytania, a także rozumieniem jego sensu, to:wyrazistośćZgłoś błąd
 52. Umiejętne przestrzeganie znaków przestankowych to:pauzy gramatyczneZgłoś błąd
 53. Przerwy w celu zaakcentowania w zdaniu pewnych wyrazów i podkreślenia treści zdania lub szczególnego nim zainteresowania to:pauzy logiczneZgłoś błąd
 54. Każde pismo można ocenić według pewnych obiektywnych kryteriów, ustalających jego odchylenie od normy. Najczęściej przyjmuje się TRZY KATEGORIE POPRAWNOŚCI:czytelność, pisemność, estetykaZgłoś błąd
 55. RODZAJE WYPOWIEDZI USTNYCH I PISEMNYCH (według aktualnej podstawy programowej):obie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 56. Do której formy wypowiedzi ustnych i pisemnych (według aktualnej podstawy programowej) wchodzi opowiadanie?forma stylistycznaZgłoś błąd
 57. Do której formy wypowiedzi ustnych i pisemnych (według aktualnej podstawy programowej) wchodzi opis?forma stylistycznaZgłoś błąd
 58. Do której formy wypowiedzi ustnych i pisemnych (według aktualnej podstawy programowej) wchodzi list (monolog)?forma użytkowaZgłoś błąd
 59. Do której formy wypowiedzi ustnych i pisemnych (według aktualnej podstawy programowej) wchodzą życzenia? forma użytkowaZgłoś błąd
 60. Do której formy wypowiedzi ustnych i pisemnych (według aktualnej podstawy programowej) wchodzą zaproszenia i zawiadomienia? forma użytkowaZgłoś błąd
 61. Do której formy wypowiedzi ustnych i pisemnych (według aktualnej podstawy programowej) wchodzą ogłoszenia? forma użytkowaZgłoś błąd
 62. Przedstawienie akcji, a więc zespołu czynności i zdarzeń występujących w stosunkach przyczynowo-skutkowych i następstwie czasowym to:opowiadanieZgłoś błąd
 63. Składa się z trzech części (trójczłonowa struktura):opowiadanieZgłoś błąd
 64. Opowiadanie składa się z trzech części (trójczłonowa struktura):wstęp, rozwinięcie i zakończenieZgłoś błąd
 65. Przedstawienie sytuacji przed zdarzeniem powinno znaleźć się w opowiadaniu w: wstępZgłoś błąd
 66. Wskazanie przyczyny wydarzenia, opis przebiegu zdarzenia i podanie skutków wydarzenia powinno znaleźć się w opowiadaniu w:rozwinięcieZgłoś błąd
 67. Wyciąganie wniosków powinno znaleźć się w opowiadaniu w:zakończenieZgłoś błąd
 68. Ze względu na wykorzystane źródła najczęściej wyróżnia się opowiadania:wszystkie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 69. Ta forma wypowiedzi charakteryzuje się ruchem, barwnością, obrazowością i dużą liczbą wyrazów nazywających czynności, a u dziecka rozwija między innymi sprawność językową, umiejętność narracji i pamięć długotrwałą:opowiadanieZgłoś błąd
 70. Najtrudniejsza forma wypowiedzi na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej ze względu na konieczność dokładnej obserwacji opisywanych przedmiotów, doboru właściwego słownictwa oraz uporządkowania poszczególnych cech według pewnej logicznej kolejności:opisZgłoś błąd
 71. Forma ta cechuje się statycznością, przestrzennością i nierozwijaniem się w czasie (brak chronologii):opisZgłoś błąd
 72. U dziecka rozwija między innymi zdolność skupienia uwagi, zdolność ścisłej obserwacji, umiejętność prawidłowego posługiwania się słowem i poprawnego sposobu prezentowania zaplanowanych treści:opisZgłoś błąd
 73. Tematy powinny być proste, zrozumiałe, jednoznaczne i dotyczyć przedmiotów, które są znane dziecku:opisZgłoś błąd
 74. Język powinien być dokładny, jasny i obiektywny:opisZgłoś błąd
 75. W szkole najczęściej mamy do czynienia z opisem: literackimZgłoś błąd
 76. Forma pisemnego porozumiewania się na odległość:listZgłoś błąd
 77. Zawiera krótkie wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie wraz z podpisem nadawcy po prawej stronie (budowa trójdzielna), a także nagłówek (nad wstępem) oraz informację o dacie napisania listu i nazwie miejscowości:listZgłoś błąd
 78. Warstwa językowa wiąże się ze zbliżeniem do mowy potocznej, stosowaniem konwencjonalnych zwrotów grzecznościowych (np. „Cześć Maćku”), występowaniem rzeczowników i zaimków pisanych wielką literą (np. „Tobie”), występowaniem zapisów daty, podpisu i adresowania koperty, używaniem wyrazów i zwrotów ekspresywnych o dużym nacechowaniu uczuciowym (np. „było wspaniale”) czy stosowaniem wyrażeń wykrzyknikowych i wtrąceń (np. „Ale była zabawa!):listZgłoś błąd
 79. Podstawowa forma podawcza listu (wypowiedź jest kierowana do określonego odbiorcy), która zwykle przyjmuje zróżnicowaną strukturę:monologZgłoś błąd
 80. Wypowiedź ustna lub pisemna, tworzona z powodu jakieś szczególnej okazji (np. urodziny, imieniny):życzeniaZgłoś błąd
 81. Do typowych wyrażeń i zwrotów frazeologicznych w tej formie należą na przykład „najserdeczniejsze życzenia”, „moc życzeń”, „składamy życzenia”, „życzymy dużo zdrowia”:życzeniaZgłoś błąd
 82. Wypowiedź pisemna tworzona w związku z jakąś uroczystością lub wydarzeniem szkolnym i klasowym:zaproszenie i zawiadomienieZgłoś błąd
 83. Informacje, dotyczące wydarzenia (np. czas i miejsce), powinny być przekazane w sposób dokładny, klarowny i logicznie uzasadniony:zaproszenie i zawiadomienieZgłoś błąd
 84. Tego typu wypowiedzi często zawierają charakterystyczne zwroty, np. „uprzejmie zapraszamy”, „uprzejmie prosimy o przybycie”, „zawiadamiamy”, „mamy zaszczyt zaprosić”:zaproszenie i zawiadomienieZgłoś błąd
 85. Wypowiedź pisemna, najczęściej dotycząca zaginięcia jakieś osobistej rzeczy dziecka lub zwierzęcia:ogłoszenieZgłoś błąd
 86. Takie części mowy, jak rzeczowniki i czasowniki, poznawane są przez dzieci w:I klasieZgłoś błąd
 87. Takie części mowy, jak przymiotniki i przysłówki niezbędne do opisu, poznawane są przez dzieci w:II klasieZgłoś błąd
 88. Takie części mowy, jak zaimek osobowy, podmiot, orzeczenie, liczebnik, przyimek, poznawane są przez dzieci w:III klasieZgłoś błąd
 89. W pierwszej klasie dzieci poznają:rzeczowniki i czasownikiZgłoś błąd
 90. W drugiej klasie dzieci poznają:przymiotniki i przysłówkiZgłoś błąd
 91. W trzeciej klasie dzieci poznają:obie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 92. Ze względu na kryterium funkcji, wyróżnia się następujące ćwiczenia ortograficzne: wprowadzające, utrwalające, sprawdzająceZgłoś błąd
 93. Ze względu na jakie kryterium wyróżnia się ćwiczenia ortograficzne wprowadzające nowy materiał, utrwalające umiejętności i nawyki oraz sprawdzające (kontrola opanowanych wiadomości i sprawności)?funkcjaZgłoś błąd
 94. Ze względu na jakie kryterium wyróżnia się ćwiczenia ortograficzne: odwzorowywanie, przepisywanie, pisanie z pamięci (doraźne i odroczone), pisanie ze słuchu oraz pisanie z komentowaniem?organizacja nauki pisaniaZgłoś błąd
 95. Wstępna faza przepisywania, która poprzedza przepisywanie właściwe:odwzorowywanieZgłoś błąd
 96. Należy je stosować w pierwszym okresie nauki pisania, kiedy dziecko pisze według wzoru:odwzorowywanieZgłoś błąd
 97. Ma na celu prawidłowe odtworzenie graficznego wzoru poszczególnych liter, a nawet pojedynczych elementów litery:odwzorowywanieZgłoś błąd
 98. Jest najczęściej stosowane (poza nauką pisania metodą globalną) podczas przyswajania pisowni własnego imienia, nazwiska, adresu, imion rodziców i innych nazw własnych:odwzorowywanieZgłoś błąd
 99. Wzrokowe ujęcie przez ucznia wyrazu jako całości i odwzorowaniu go we właściwej postaci:przepisywanieZgłoś błąd
 100. Jest to forma prosta, ale może się stać czynnością jednostajną, monotonną, wywołującą nudę i zmęczenie, które nie sprzyjają skupieniu uwagi:przepisywanieZgłoś błąd
 101. Obserwacja i zapamiętanie graficznej postaci wyrazu, zdania lub krótkiego tekstu, np. wiersza, a następnie zapisanie go:pisanie z pamięciZgłoś błąd
 102. Ćwiczenia ortograficzne, podczas którego piszący uczniowie nie mają możliwości korzystania ze wzoru wyrazów i zdań przeznaczonych do zanotowania:pisanie ze słuchu (dyktando)Zgłoś błąd
 103. Jakiego rodzaju może być pisanie z pamięci?obie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 104. Pisanie nie bezpośrednio po obserwacji tekstu, lecz po dłuższej przerwie, nawet po kilku dniach, to:pisanie z pamięci odroczoneZgłoś błąd
 105. Ten rodzaj pisania z pamięci obejmuje szereg szczegółowych czynności, które odgrywają w jego prowadzeniu istotną rolę. Po zapisaniu tekstu przez dzieci nauczyciel odsłania napisaną część lub całość, a uczniowie samodzielnie lub nawzajem w ławkach sprawdzają poprawność zapisu. Wtedy również dokonują poprawek, jeśli popełnili błędy. pisanie z pamięci doraźneZgłoś błąd
 106. Tę formę pisania z pamięci stosuje się dopiero w klasie trzeciej:pisanie z pamięci odroczoneZgłoś błąd
 107. Które z wymienionych rodzajów jest rodzajem dyktanda? wszystkie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 108. Powinno zawierać materiał ćwiczeniowy z jedną nową, aktualnie opracowywaną trudnością ortograficzną, o czym nauczyciel musi poinformować uczniów, uzasadniając i podając poprawny zapis przed dyktowaniem:dyktando wprowadzająceZgłoś błąd
 109. Stanowi łącznik między pisaniem z pamięci i pisaniem ze słuchu, jak również pracą pod kierunkiem nauczyciela oraz samodzielną aktywnością uczniów:dyktando utrwalająceZgłoś błąd
 110. Może dotyczyć kilku poznanych reguł i zasad ortograficznych lub wyrazów o pisowni niewyjaśnionej:dyktando utrwalająceZgłoś błąd
 111. Dyktando z objaśnieniem lub komentowaniem to rodzaj:dyktanda utrwalającegoZgłoś błąd
 112. Dyktando wybranych reguł i form to rodzaj:dyktanda utrwalającegoZgłoś błąd
 113. Dyktando swobodne to rodzaj:dyktanda utrwalającegoZgłoś błąd
 114. Dyktando twórcze to rodzaj:dyktanda utrwalającegoZgłoś błąd
 115. Dyktando redakcyjne jest również znane jako:dyktando twórczeZgłoś błąd
 116. Forma stosowane już od pierwszej klasy, polegająca na wyjaśnianiu wyrazów trudnych pod względem ortograficznym przed zapisem tekstu i wtedy mają charakter zapobiegawczy:obie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 117. Dyktando z objaśnieniem może występować jako: ......., kiedy dyktuje się tekst po dokonaniu analizy wzrokowej:wzrokoweZgłoś błąd
 118. Dyktando z objaśnieniem może występować jako ......., jeśli zapis tekstu poprzedzony jest analizą opartą na spostrzeżeniach słuchowych:słuchoweZgłoś błąd
 119. Są formą pośrednią między przepisywaniem a pisaniem z pamięci i polegają na samodzielnym pisaniu z pamięci uprzednio poznanego materiału ortograficznego:autodyktandoZgłoś błąd
 120. Polegają na zapisaniu tych fragmentów dyktowanego tekstu, w których mają zastosowanie poznane zasady pisowni lub formy gramatyczne:dyktando wybranych reguł i formZgłoś błąd
 121. Podczas dyktowania tekstu należy ograniczyć się do jednej zasady pisowni, np. rz po spółgłoskach i jednej formy gramatycznej (ó wymienne na o w liczbie mnogiej, np. słój – słoje):dyktando wybranych reguł i formZgłoś błąd
 122. Najbardziej wierny zapis zdań lub urywków przeczytanego przez nauczyciela tekstu:dyktando swobodneZgłoś błąd
 123. Dyktowany tekst przed rozpoczęciem pisania powinien być poddany wnikliwej analizie treściowej i ortograficznej:dyktando swobodneZgłoś błąd
 124. Scala naukę pisowni z redagowaniem rożnych form wypowiedzi pisemnych:dyktando twórczeZgłoś błąd
 125. Wymaga pisania określonej wypowiedzi, utrwalającej wybrane zasady pisowni lub odpowiednie grupy wyrazów:dyktando twórczeZgłoś błąd
 126. Stosuje się tylko ten materiał ortograficzny, który został uprzednio dobrze opracowany w czasie rożnego rodzaju ćwiczeń ortograficznych:dyktando sprawdzająceZgłoś błąd
 127. Nazywane także sprawdzianami:dyktando sprawdzająceZgłoś błąd
 128. Zadanie pomocnicze podczas ćwiczeń słownikowo-ortograficznych czy też w czasie omawiania błędów popełnionych w wypracowaniach:analiza ortograficznaZgłoś błąd
 129. W toku metodycznego postępowania przy wprowadzaniu nowej litery wyróżnia się etap: wszystkie odpowiedzi są poprawneZgłoś błąd
 130. Która kolejność jest prawidłowa? I. Nauka pisania małej i wielkiej litery oraz łączenie jej z innymi literami II. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do ćwiczeń w mówieniu i wyodrębnienia wyrazu podstawowego III. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu podstawowego IV. Czytanie tekstu z nową literąII, III, I, IVZgłoś błąd
 131. Który etap pracy stanowi nauka pisania małej i wielkiej litery oraz łączenie jej z innymi literami?trzeciZgłoś błąd
 132. Który etap pracy stanowi stworzenie sytuacji dydaktycznej do ćwiczeń w mówieniu i wyodrębnienia wyrazu podstawowego?pierwszyZgłoś błąd
 133. Który etap pracy stanowi analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu podstawowego?drugiZgłoś błąd
 134. Który etap pracy stanowi czytanie tekstu z nową literą?czwartyZgłoś błąd
 135. Analiza wyodrębnionego podczas bliskiej dzieciom sytuacji dydaktycznej wyrazu podstawowego (np. . odbyta wycieczka, spotkanie z interesującą osobą) to ...... etap nauki czytania i pisania: pierwszyZgłoś błąd
 136. Końcowe miesiące nauki w klasie pierwszej oraz pozostałe lata nauczania początkowego. W tym czasie uczniowie doskonalą technikę czytania oraz umiejętność rozumienia tekstu, a także czytanie krytyczne i twórcze.OKRES POELEMENTARZOWY Zgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.