Usunąć ten komentarz?

Test: Tenses

Opis testu:
Podaj właściwą formę czasownika w nawiasie.
Jeśli czasowników jest więcej, podaj je w kolejności występowania, robiąc między nimi odstęp jednej spacji.
Liczba pytań:
57
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
159 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
32%
Autor:
zofia
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Tenses

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. I usually go to work by car, but today I (take) a bus.am takingZgłoś błąd
 2. She (live) in L.A.livesZgłoś błąd
 3. He (train) karate twice a week.trainsZgłoś błąd
 4. Be quiet! I (listen) to my favourite piece of music!am listeningZgłoś błąd
 5. I (see) that you are wearing your new jeans!seeZgłoś błąd
 6. John isn't here because he (see) the doctor about his stomach ache.is seeingZgłoś błąd
 7. I (think) of changing my job.am thinkingZgłoś błąd
 8. I (think) you should change your job.thinkZgłoś błąd
 9. It's a pity I don't have with me the book which I (read) now. It's fantastic!am readingZgłoś błąd
 10. This animal is perfectly harmless. It (feed) on grass.feedsZgłoś błąd
 11. At three o'clock Tom (switch) off his computer, (put) on his coat and (go) home.switched put wentZgłoś błąd
 12. I'm sorry, but when I (come) to the booking office, the tickets for the concert (be) sold out, so we'll just have to watch it on TV.came had beenZgłoś błąd
 13. When I (come) to the party, it was in full swing and everybody (dance).came was dancingZgłoś błąd
 14. I've got an alibi! Yesterday at six I (walk) my dog! Just ask him!was walkingZgłoś błąd
 15. It (rain) while we (drive) yesterday.was raining were drivingZgłoś błąd
 16. ... and while that good guy (drive), the car (explode) because those bad guys (plant) a bomb in it.was driving exploded had plantedZgłoś błąd
 17. John didn't want to watch the film because he (see) it.had seenZgłoś błąd
 18. When he was younger he (go) jogging every day. wentZgłoś błąd
 19. I don't want to watch this film because I (see) it.have seenZgłoś błąd
 20. I (not be) to Birmingham, so I can't tell you if it's a nice place.haven't beenZgłoś błąd
 21. I hope you (finish) writing because I'm going to collect your papers now.have finishedZgłoś błąd
 22. "Can we go now?" "No, I (not have) breakfast yet!"haven't hadZgłoś błąd
 23. I (read) this book for three days now and I (read) 420 pages. have been reading have readZgłoś błąd
 24. I (have) these shoes for two years now.have hadZgłoś błąd
 25. I (know) Tim for ten years.have knownZgłoś błąd
 26. I (work) as an accountant for fifteen years and I (work) for two companies so far.have been working have workedZgłoś błąd
 27. I (have) a car. I (have) it for five years. have have hadZgłoś błąd
 28. "You look tired!" "Yeah, I (work) in the garden all day!"have been workingZgłoś błąd
 29. "It's raining ." "Is it? I (take) my umbrella, then."will takeZgłoś błąd
 30. "What do you plan to do with your old bike now that you've bought a new one?" "I (sell) it."am going to sell Zgłoś błąd
 31. We've bought a new flat. We (move) in next week. are movingZgłoś błąd
 32. I'm so hot! I (run) all the way here!have been runningZgłoś błąd
 33. George (work) as an office boy for two years and then he found a better job . workedZgłoś błąd
 34. When I met him last year he (work) for The Daily Mirror.was workingZgłoś błąd
 35. He (work) for The Times now. He (work) for them for two years.is working has been workingZgłoś błąd
 36. "You've got paint on your sleeve!" "Oh, that's because I (paint) the fence.have been paintingZgłoś błąd
 37. I didn't call you because I (forget) my mobile.had forgottenZgłoś błąd
 38. He (train) basketball since 2007.has been trainingZgłoś błąd
 39. "This room looks different now!" "Yes, we (redecorate) it. have redecoratedZgłoś błąd
 40. "Look! The street is wet." "Yeah, it (rain)."has been rainingZgłoś błąd
 41. He was quite wet when he (come) home because he (not take) his umbrella.came hadn't taken Zgłoś błąd
 42. Pete (play) baseball for two years and then he (take) up golf. He (play) golf for five years now.played took up has been playingZgłoś błąd
 43. Jane (know) Tom since they were children, but she (meet) with him only since last month.has known has been meetingZgłoś błąd
 44. Tomek (be) in England for three years, but he (do) an English course for only five months.has been has been doingZgłoś błąd
 45. When Paweł (go) to England, he (speak) English fluently because he (do) a CAE course. went spoke had doneZgłoś błąd
 46. I think I (pass) the exam in English because I (practise) a lot on testomaniak.will pass have practisedZgłoś błąd
 47. I didn't want to watch the film because I (see) it before.had seenZgłoś błąd
 48. He asked me about Birmingham, but I (not be) there, so I couldn't tell him what it was like.hadn't beenZgłoś błąd
 49. I used to have fantastic trekking boots. When I eventually threw them away, I (use) them for almost ten years!had been usingZgłoś błąd
 50. When Tim married Sue, he (know) her for five years.had knownZgłoś błąd
 51. When I applied for this job two years ago, I (work) as an accountant for fifteen years and (work) for two companies until then.had been working had workedZgłoś błąd
 52. "You looked exhausted when you came" "Yeah, that's because I (jog)."had been joggngZgłoś błąd
 53. When I came to see him, he was all covered in paint because he (redecorate) the living room.had been redecoratingZgłoś błąd
 54. When I first met him, he (train) karate for ten years.had been trainingZgłoś błąd
 55. When we went out, the street was wet because it (rain).had been rainingZgłoś błąd
 56. The passengers (sleep) when the plane hit turbulence.were sleepingZgłoś błąd
 57. The passengers (sleep) for some time when the plane hit turbulence.had been sleepingZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.